ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A Bartók Béla Emlékház adatkezelési tevékenységéről

A Bartók Béla Emlékház, mint személyes adatok közvetlen kezelője (a továbbiakban: Adatkezelő) a jelen Adatkezelési tájékoztatóval tájékoztatja az érintetteket adatkezelési gyakorlatáról, a birtokába került személyes adatok védelme érdekében megtett intézkedéseiről és az érintettek jogorvoslati lehetőségeiről.

A jelen adatkezelési tájékoztató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („GDPR”) előírtakon alapul. Az Adatkezelő jelen Tájékoztatóban valamint az Adatkezelő adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatában foglaltaknak megfelelően, kizárólag az adatkezeléssel elérendő célhoz elengedhetetlenül szükséges mértékben kezeli az érintettek személyes adatait.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot a jelen Tájékoztató rendelkezéseinek megváltoztatására. A módosításokról az Adatkezelő a Weboldalon rövid felhívás útján vagy változás jellegétől függően közvetlenül értesíti az érintetteket. Amennyiben az érintett a tájékoztatást követően továbbra is igénybe veszi az Adatkezelő szolgáltatásait, az a Tájékoztató módosított rendelkezései elfogadásának minősül

1. Adatkezelő azonosító adatai:
Bartók Béla Emlékház
székhely: 1025 Budapest, Csalán u. 29

Releváns kapcsolattartási adatok
Telefonszám: +36-1-394-2100
E-mail cím: gdpr@bartokemlekhaz.hu

2. Adatkezelési tevékenység:
– az Adatkezelő által/együttműködésben szervezett rendezvényre, programokra jelentkezők adatainak kezelése
– ajánlatkérők, információkérők adatainak kezelése
– panaszkezeléshez kapcsolódó személyes adatok kezelése
– honlap által használt cookie-k a honlap kényelmi használatának javítása
– direkt marketing tevékenységgel kapcsolatos adatkezelés
– hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés

3. Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés az érintett hozzájárulásával történik, amennyiben az érintett az Adatkezelő által rendszeresített formában hozzájárul adatainak kezeléséhez.

4. Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok köre:
Az érintett hozzájárulásában megadottak szerint

5. Az adatkezelés időtartama:
Az adatkezelés céljának fennállásáig, annak megszűnését követően, illetőleg hozzájárulás visszavonás esetén, a visszavonás napjától számított legkésőbb 10 napig.

6. Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás:
Adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

7. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre:
Az Adatkezelő munkavállalói.

8. Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás:
Az Adatkezelő kizárólagos önkormányzati fenntartású költségvetési szerv, gazdálkodása átlátható, működése szabályozott, az irattározás rendjére és az informatikai rendszer működésére belső szabályozásokat és kontrollokat alkalmaz. Az Adatkezelő gondoskodott a birtokába kerülő személyes adatok biztonságáról, megtette továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakította azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint a GDPR előírásainak érvényre juttatásához szükségesek. Adatkezelő informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálat megtagadásra vezető támadások ellen.

9. Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei:
Az érintettnek jogában áll kérelmezni az Adatkezelőtől, hogy a személyes adataihoz hozzáférjen, helyesbítést vagy törlést vagy kezelés korlátozását kérje. Az érintett bármely időpontban visszavonhatja hozzájárulását.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, vagy kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
Honlap: naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400
Telefax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatos, jelen tájékoztatóban nem szereplő további információkat az Adatkezelő adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata tartalmazza.

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat 

A Bartók Emlékház adatvédelmi tisztviselője:

dr. Balogh Andrea
gdpr@bartokemlekhaz.hu

ADATKÉRŐ LAP

Személyes adatok hozzájáruláson alapuló kezeléséhez